ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VIABILL

1 Innledning og definisjoner

1.1 Disse alminnelige forretningsvilkårene for ViaBills produkt (heretter omtalt som “Vilkårene”) gjelder for inngåelse av en kredittavtale med ViaBill A/S, CVR-nr. 33245564, Søndergade 2, 2. TH, 8000 Aarhus C, (heretter omtalt som “ViaBill”) som kredittgiver og en forbruker som kredittmottaker (heretter omtalt som “Debitor”). Viabill er en dansk virksomhet under tilsyn av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø. Virksomheten i Norge er også delvis under tilsyn av det norske Finanstilsynet, Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. De til enhver tid gjeldende Vilkårene er tilgjengelige på www.viabill.io/forretningsbetingelsene/light

1.2 Definisjoner

 • Avtalegrunnlaget: Debitors kreditsøknad, Vilkårene, ViaBill-avtalen, Vilkår for automatisk kortbetaling og ViaBills retningslinjer for personopplysninger.
 • Det Forfalte beløpet: Forfalte månedlige avdrag og/eller forfalte kontogebyr(er).
 • Det Månedlige avdraget: Den delen av Kredittbalansen som Debitor skal betale månedlig. Det Månedlige avdraget utgjør 1/4 av Kredittbalansen.
 • Samlet kredittbeløp: Det beløpet som stilles til disposisjon etter ViaBill-avtalen, dog eksklusive tilskrevne misligholdsomkostninger, f.eks. purregebyrer ved for sen betaling. Beløpet vil angis i forbindelse med inngåelse av ViaBill-avtalen, og det vil alltid være tilgjengelig på Debitors side på “Mitt ViaBill”.
 • ViaBill-avtalen: Den individuelle avtalen om det rente- og gebyrfrie kjøpet på kreditt som inngås mellom Debitor og ViaBill.
 • Kredittbalanse: Den delen av det Samlede kredittbeløpet som Debitor har benyttet, men med fradrag av de foretatte avdrag.
 • Samlet Saldo: Summen av de foretatte kjøpene samt eventuelle øvrige tilskrevne misligholdsomkostninger, f.eks. purregebyrer, forsinkelsesrenter og inkassoomkostninger, men med fradrag av de foretatte avdragene.

2 Kredittsøknad

2.1 Debitor må være fylt 18 år, må ikke være under vergemål, skal ha et gyldig betalingskort (jf. punkt 6.2).

2.2 Når kundeforholdet etableres, skal ViaBill motta opplysninger om Debitors e-postadresse, telefonnummer og gyldig betalingskort.

2.3 Før ViaBill-avtalen inngås, foretar ViaBill en kredittvurdering av Debitor i henhold til gjeldende regler. Debitors kredittverdighet vurderes bl.a. på grunnlag av opplysninger innhentet fra kredittopplysningsbyråer som kan inneha data om Debitor. Kredittgodkjennelse avgjøres utelukkende av ViaBill.

2.4 Ønsker Debitor å foreta et kjøp som totalt sett ikke kan rommes innenfor Det samlede kredittbeløpet, vil Debitor kunne bli tilbudt en annen kredittavtale med ViaBill, og deretter vil den fulle Kredittbalansen gå over til denne nye avtalen eller med en av ViaBills samarbeidspartnere. Dersom det inngås kredittavtale med en av ViaBills samarbeidspartnere, er ViaBill ikke ansvarlig for denne kredittavtalen, da ViaBill kun er formidler av kontakten med den aktuelle kredittyteren.

3 ViaBill-avtalen

3.1 Hvis Debitors kredittsøknad blir godkjent, inngås ViaBill-avtalen mellom ViaBill og Debitor. ViaBill-avtalen inneholder bl.a. en nærmere beskrivelse av det samlede kredittbeløpet som Debitor får stilt til rådighet, hvordan kreditten skal avvikles og omkostningene som er forbundet med ViaBill-avtalen.

3.2 Når ViaBill-avtalen inngås, sender ViaBill en velkomstmail til e-postadressen som Debitor har angitt (samt en SMS om at e-posten er sendt). Velkomstmailen inneholder opplysninger om Avtalegrunnlaget, og deretter sendes ytterligere en e-post med link til “Mitt ViaBill” samt tilhørende førstegangspassord. Etter mottak av velkomstmailen skal Debitor sørge for å logge på “Mitt ViaBill” på viabill.no og endre passordet til et personlig passord.

4 Kjøp med ViaBill

4.1 Debitor kan benytte ViaBill som betalingsmåte innenfor det samlede kredittbeløpet ved kjøp i de nettbutikkene som samarbeider med ViaBill. Det samlede kredittbeløpet er personlig og kan bare benyttes av Debitor. Det samlede kredittbeløpet vises til enhver tid på Debitors side under “Mitt ViaBill”.

4.2 Ved kjøp med ViaBill som betalingsmåte sørger ViaBill for å betale kjøpesummen til nettbutikken på vegne av Debitor. ViaBill er ikke ansvarlig for salget i den aktuelle nettbutikken, inkludert ved oppfyllelse av avtalen. Alle reklamasjoner og henvendelser i forbindelse med kjøpet må derfor rettes til den aktuelle nettbutikken og ikke til ViaBill.

4.3 Ved kjøp med ViaBill som betalingsmåte vil ViaBill reservere 25 % av ordrebeløpet på Debitors betalingskort. Hver måned vil ViaBill reservere et beløp tilsvarende det Månedlige avdraget på Debitors betalingskort.

4.4 Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåte, må Debitor taste inn sine betalingskortopplysninger. Betalingskortopplysningene lagres og brukes senere som grunnlag for ViaBill til å foreta automatiske kortbetalinger, se Vilkår for automatisk kortbetaling.

4.5 Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåte, må Debitor taste inn sin e-post og sitt mobilnummer. Opplysningene lagres og brukes til å identifisere Debitors identitet, hvor Debitors e-post eller mobilnummer brukes til identifikasjon av Debitor, og ViaBill sender en SMS-kode til Debitor, som Debitor av sikkerhetsmessige årsaker må bruke for å forhindre misbruk og for å kunne gjennomføre kjøpet.

4.6 Hver gang Debitor foretar et kjøp med ViaBill, vil endringen i Kredittbalansen vises på Debitors side i “Mitt ViaBill” og sendes til Debitor på e-post.

4.7 Hvis Debitor ikke betaler det Månedlige avdraget i tide, vil Debitor ikke kunne foreta noen flere kjøp med ViaBill som betalingsmåte. Så snart det Forfalte beløpet er betalt, kan Debitor igjen foreta nye kjøp.

5 Det Månedlige avdraget

5.1 Debitor nedbetaler Kredittbalansen ved betaling av det Månedlige avdraget.

5.2 Forfallsdagen for det Månedlige avdraget er siste bankdag i gjeldende måned.

6 Betalingsvilkår

6.1 Debitor samtykker til at ViaBill automatisk kan trekke det Forfalte beløpet når det forfaller til betaling, jf. punkt 5 og Vilkår om automatisk kortbetaling.

6.2 Debitor er forpliktet til alltid å ha et gyldig betalingskort tilknyttet ViaBill-avtalen. Debitor kan benytte følgende betalingskort:

 • Visa
 • MasterCard
 • Visa/Dankort

6.3 Hvis Debitor tilbakekaller sitt samtykke til at ViaBill kan benytte betalingskortopplysningene, tilsvarer dette mislighold av ViaBill-avtalen, jf. punkt 11.

6.4 Betalinger vil først bli brukt til betaling av forfalte betalinger, deretter på betalinger til forfall i inneværende måned, og deretter til å redusere Kredittbalansen, i følgende prioriterte rekkefølge:

 1. Misligholdsomkostninger herunder purregebyrer, iht. lov om inkassovirksomhet og inndriving av forfalte pengekrav (“inkassoloven”) med tilhørende forskrifter samt forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven.
 2. Forfalte Månedlige avdrag
 3. Det Månedlige avdraget for inneværende måned
 4. reduksjon av ViaBill-avtalens løpetid jf. punkt 5.1

7 Forsinket betaling

7.1 Hvis det ikke er mulig for ViaBill å trekke det Forfalte beløpet automatisk på betalingskortet eller å innkreve betalingen via Betalingsservice, jf. punkt 6 (f.eks. fordi betalingskortet er sperret, betalingskortopplysningene ikke er oppdatert, eller det ikke er full dekning på betalingskortet), er ViaBill berettiget til å innkreve forsinkelsesrenter og gebyrer i forbindelse med inndrivelse av fordringen samt sende fordringen til inkasso i overensstemmelse med inkassoloven.

7.2 ViaBill kan etter eget forgodtbefinnende velge å stanse renteperiodiseringen. Manglende renteperiodisering er ikke et uttrykk for at ViaBill gir avkall på å få forrentet sitt krav og kreve dekning for senere påløpte omkostninger. Dette gjelder uansett om Debitor har mottatt meddelelse om dette.

8 Kommunikasjon med Debitor

8.1 Kommunikasjon med Debitor skjer via Debitors “Mitt ViaBill”, brev, app, push-beskjeder, e-post eller SMS.

9 Endring av Debitors kontaktopplysninger og betalingskort

9.1 Debitor er ansvarlig for at alle kontaktopplysninger om Debitor, herunder e-postadresse, adresse og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Oppdatering av kontaktopplysninger er ytterst viktig, da disse opplysningene blir brukt til å gjennomføre kjøp med ViaBill. Likeledes er det Debitors ansvar å gi beskjed om endringer angående det registrerte betalingskortet. Endringer må umiddelbart oppgis på “Mitt ViaBill” eller ved henvendelse til support@viabill.no.

9.2 Hvis ViaBill konstaterer at Debitors betalingskort ikke kan brukes, f.eks. fordi datoen for betalingskortet er utløpt eller betalingskortet er sperret, vil Debitor motta en e-post hvor Debitor innen en frist på 3 arbeidsdager skal sikre at et brukbart betalingskort er tilknyttet Debitors konto, i henhold til Vilkår om automatisk kortbetaling. Hvis ikke Debitor oppdaterer sine betalingskortopplysninger innen den oppgitte fristen, misligholder Debitor ViaBill-avtalen, hvilket kan medføre opphevelse av ViaBill-avtalen, jf. punkt 11.

10 Endringer i avtalen

10.1 ViaBill kan endre Avtalegrunnlaget uten varsel, hvis endringen er til fordel for Debitor.

ViaBill kan endre Avtalegrunnlaget med 1 måneds varsel, med mindre gjeldende regler krever lengre forvarsel.

10.2 Varsel angående endringer vil gjøres via individuell kommunikasjon, f.eks. via elektronisk post (herunder e-post, SMS, e-boks) eller alminnelig post eller lignende kommunikasjonsformer. I forbindelse med varslingen kan det henvises til opplysninger på ViaBills hjemmeside, ”Mitt ViaBill” eller lignede steder.

11 Mislighold

11.1 I tilfelle mislighold har ViaBill rett til å oppheve ViaBill-avtalen. Dette gjør at Samlet saldo forfaller til øyeblikkelig betaling.

11.2 ViaBill-avtalen anses som misligholdt hvis Debitor:

 1. er mer enn én måned forsinket med betaling av et beløp som overstiger ti prosent av det samlede kredittbeløpet
 2. er mer enn én måned forsinket med betaling av et beløp som overstiger fem prosent av det samlede kredittbeløpet, og forsinkelsen gjelder to eller flere poster som er forfalt på forskjellige tidspunkter
 3. ikke betaler det Månedlige avdraget i tide, og ikke har betalt senest etter at første purregebyr er sendt
 4. ikke har overholdt sin plikt til å registrere korrekte og ajourførte kontaktopplysninger samt korrekte opplysninger om sitt betalingskort, jf. punkt 9
 5. forsøker å unndra seg betaling av kreditten
 6. avgår ved døden
 7. tar fast bopel utenfor Norges grenser
 8. ikke fremsender dokumentasjon i henhold til kravene i lovgivningen vedrørende hvitvasking

12 Misbruk

12.1 Ved mistanke om misbruk av kreditten skal Debitor straks meddele dette til ViaBill ved henvendelse til support@viabill.no eller på telefon 21 959 222.

13 Kansellering

13.1 Kansellering av ViaBill-avtalen: Debitor har rett til å trekke seg tilbake fra ViaBill-avtalen uten begrunnelse innen 14 dager. Kanselleringsfristen utløper 14 dager etter den dagen ViaBill-avtalen ble inngått. ViaBill-avtalen anses som inngått samtidig med det første kjøpet hvor ViaBill anvendes som betalingsmåte.

Hvis Debitor f.eks. foretar et kjøp mandag den 1. og også har mottatt de nødvendige opplysningene, har Debitor frist til og med mandag den 15. Har Debitor først mottatt opplysningene senere, f.eks. onsdag den 3., har Debitor frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen utløper på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, kan Debitor vente til følgende hverdag.

Innen kanselleringsfristen utløper, skal Debitor underrette ViaBill om at Debitor har kansellert ViaBill-avtalen. Hvis Debitor ønsker å gi beskjed om dette skriftlig – f.eks. pr. brev eller e-post – trenger Debitor bare å sende beskjeden innen fristens utløp. Debitor kan også benytte vårt standard kanselleringsskjema som befinner seg nedenfor.

Etter å ha benyttet seg av kanselleringsretten skal Debitor snarest mulig, og senest 30 dager etter sending av meddelelse om kansellering, betale Kredittbalansen til ViaBill.

Standard kanselleringsskjema:
Til ViaBill A/S, Søndergade 2, 2. TH, 8000 Aarhus C, support@viabill.no:

 • Jeg/vi* meddeler herved at jeg/vi* ønsker å benytte meg/oss av kanselleringsretten i forbindelse med min/vår* avtale om levering av følgende tjenesteytelser
 • Bestilt den */mottatt den*
 • Forbrukerens navn:
 • Forbrukerens adresse:
 • Forbrukerens underskrift (kun hvis skjemaets innhold meddeles på papir):
 • Dato:

* = Stryk det som ikke er relevant

13.2 Kansellering ved kjøp av produkt: Hvis Debitor benytter seg av sin kanselleringsrett i forbindelse med en kjøpsavtale med en butikk/nettbutikk hvor ViaBill er blitt brukt som betalingsmåte, krediteres kjøpesummen Kredittbalansen. Hvis Debitors Kredittbalanse deretter er positiv, sørger ViaBill for å tilbakeføre det overskytende beløpet til Debitor snarest mulig og senest innen 7 dager, til det betalingskortet som er tilknyttet Vilkår om automatisk kortbetaling.

14 Overdragelse av fordringer

14.1 ViaBill er berettiget til - uten Debitors samtykke - å overdra sine rettigheter og forpliktelser overfor Debitor til en tredjepart, herunder samtlige fordringer som ViaBill har overfor Debitor.

15 Behandling av personopplysninger

15.1 Debitors personopplysninger blir behandlet i overensstemmelse med ViaBills retningslinjer for personopplysninger. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for personopplysninger finnes på www.viabill.io/gdpr-no.

16 Klageadgang og lovvalg

16.1 Norsk rett finner anvendelse med mindre annet fremgår av forbrukervernreglene i det landet hvor Debitor er bosatt.

16.2 Debitor er alltid velkommen til å kontakte ViaBill hvis Debitor har en klage vedrørende ViaBill-avtalen. Henvendelse kan sendes til support@viabill.no. Hvis Debitor og ViaBill ikke lykkes i å komme til enighet, kan Debitor klage til Forbrukertilsynet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo, nettside: www.forbrukertilsynet.no eller Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelsene for dette er oppfylt. Det kan klages til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

16.3 Den europeiske unions onlineportal kan også anvendes ved klage. Dette er spesielt relevant hvis Debitor bor i et annet EU-land. Klagen kan sendes inn via følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved innsendelse av klage skal ViaBills e-postadresse angis support@viabill.no.

16.4 Kredittforholdet omfattes ikke av et garantifond eller garantiordning.

 

VILKÅR FOR AUTOMATISK KORTBETALING

1 Generelt

1.1 Disse vilkårene for automatisk kortbetaling (”Vilkårene”) gjelder i tillegg til Alminnelige forretningsbetingelser for ViaBill (”Betingelser”) og avtalegrunnlaget som der defineres.

1.2 Debitors betalinger til ViaBill skjer ved at det Forfalte beløpet automatisk trekkes fra Debitors betalingskort, jf. punkt 2.

1.3 Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåte, må Debitor taste inn sine betalingskortopplysninger. Betalingskortopplysningene lagres og brukes senere som grunnlag for at ViaBill skal kunne foreta automatiske kortbetalinger i overensstemmelse med Vilkårene, jf. punkt 5.

2 Automatisk kortbetaling

2.1 ViaBill vil automatisk trekke det Månedlige avdraget (jf. punkt 5.1) på forfallsdagen, jf. punkt 6 i Vilkårene.

3 Avvisning, innsigelse og tilbakekalling av samtykke

3.1 Den 1. i hver måned sender ViaBill en betalingsoversikt pr. e-post til Debitor med nødvendig oversikt og informasjon om det Månedlige avdraget, slik at Debitor har muligheten til å avvise betalingen. Avvisningen må skje senest dagen før Forfallsdagen.

3.2 Hvis Debitor har en innsigelse mot en allerede gjennomført betaling, kan dette gjøres ved henvendelse til support@viabill.no. Ifølge finansavtaleloven har Debitor dessuten muligheten til å rette innsigelse mot en utført betaling ved å henvende seg til sin tilbyder/bank. Debitor kan få ytterligere opplysninger om muligheten til dette samt opplysninger om de særlige innsigelsesfristene ved å henvende seg til sin tilbyder/bank.

3.3 Debitor kan til enhver tid tilbakekalle sitt samtykke til at ViaBill kan benytte Debitors betalingskortopplysninger til betalinger etter Vilkårene. Tilbakekalling av samtykke kan gjøres ved henvendelse til support@viabill.no. Hvis Debitor tilbakekaller sitt samtykke til at ViaBill kan benytte betalingskortopplysningene, tilsvarer dette mislighold av ViaBill-avtalen, jf. punkt 11 i Vilkårene.

4 Endringer

4.1 ViaBill har rett til å endre Vilkårene, jf. punkt 10 i Vilkårene.

5 Oppdatering og oppbevaring av opplysninger

5.1 Debitor er forpliktet til å ha et gyldig betalingskort tilknyttet sin konto, jf. punkt 6.2 og 9.1 i Vilkårene.

5.2 Det er Debitors eget ansvar at opplysningene om Debitors betalingskort alltid er korrekte og ajourførte, f.eks. ved utløp, bankskifte, sperring, bortkomst eller lignende. Et nytt betalingskort vil ikke bli registrert automatisk. Oppdatering av Debitors betalingskortopplysninger kan gjøres i “Mitt ViaBill”.

5.3 Betalingskortopplysningene blir registrert og oppbevart sikkert og trygt hos en tredjepart som er godkjent i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard), de nødvendige betalingskortopplysningene til bruk for automatisk debitering av Debitors betalingskort på vegne av ViaBill.

5.4 ViaBill oppbevarer betalingskortets første 6 siffer og de siste 4 siffer, da disse vises under ”Mitt ViaBill” med tanke på å kunne avgjøre hvilket betalingskort som er registrert i Vilkårene. ViaBill oppbevarer betalingskortets utløpsdato for å sende en e-post til Debitor 30 dager før betalingskortet utløper.

5.5 Debitors adgang til å utføre kjøp med ViaBill som betalingsmiddel er personlig. Det betyr bl.a. at Debitor ikke kan utlevere passordet sitt til andre, for å sikre seg mot at kreditten misbrukes.

RETNINGSLINJER FOR PERSONOPPLYSNINGER

Les våre retningslinjer for personopplysninger på www.viabill.io/gdpr-no/#brukere